Oświadczenie

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do artykułu autorstwa p. Grzegorza Sutenieca, opublikowanego na łamach ,,Pulsu Biznesu” 13.10.2020 roku, pt.: ,,Poczta majstruje w kontraktach IT – Poczta idzie na skróty w kontraktach IT”, Poczta Polska informuje, iż powyższa publikacja stanowi zbiór nie powiązanych ze sobą czasowo i podmiotowo informacji, które jako całość tworzą nieprawdziwy oraz szkalujący dobre imię Spółki obraz, który – co kluczowe - nie ma potwierdzenia w faktach.

Powiązanie kwestii zmiany partnera pośredniczącego w kontaktach pomiędzy Pocztą Polską S.A., a firmą Microsoft, z kwestią działań CBA podjętych w Poczcie Polskiej S.A. w 2019 roku w związku z nieprawidłowościami w postępowaniu na zawieranie umów rozwojowych systemu ZST z firmą zewnętrzną, jest daleko idącym nadużyciem ze strony dziennikarza.

Priorytetem obecnego Zarządu Spółki, którego skład prawie w całości zmienił się w okresie od kwietnia do października 2020 r. już od początku sprawowania funkcji było uprządkowanie spraw związanych m.in. z IT, a sięgających wielu lat wstecz, w tym związanych z uzależnieniem Spółki od wąskiego kręgu dostawców. Pokłosiem tych działań były i są inicjowane przez Zarząd kontrole i audyty. Warto podkreślić,  że w Spółce doszło do głębokich zmian personalnych, także w sferze IT.

W nawiązaniu do zmiany w 2019 pośrednika firmy Sygnity dla kontraktu Enterprise Agreement nieprawdą jest, iż Poczta Polska dokonała zmiany ww. Partnera dla usług Microsoft niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. PP miała zawartą w 2017 roku umowę EA z Microsoft. Określała ona zasady świadczenia usług od strony Microsoft. Microsoft nie świadczy jednak tych usług bezpośrednio, a za pośrednictwem odsprzedawców. W przypadku PP ich wybór następował w oparciu o prawo zamówień publicznych. Umowa z Sygnity została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia i miała określony zakres. Na jej podstawie w 2017 r. do systemów Microsoft Sygnity została zgłoszona jako odsprzedawca. Umowa ta została zrealizowana w maksymalnym zakresie i zgodnie z jej postanowieniami oraz obowiązującymi regulacjami nie było możliwości jej aneksowania. Należało wszcząć kolejne postępowanie, co też uczyniono. Jednocześnie jego zakres nieco różnił się od poprzedniego, bo inne było zapotrzebowanie na licencje. W jego wyniku nie wygrała już jednak firma Sygnity, a APN Promise. Aby mogła wykonać umowę zamówieniową, musiała zostać zgłoszona do systemów Microsoft jako odsprzedawca. Wynika to z zasad licencjonowania Microsoft, w tym umowy EA zawartej w owym 2017 roku. Jednocześnie w tym samym czasie może być zgłoszony jeden odsprzedawca - nawet jeżeli dotyczy całej grupy podmiotów zrzeszonych - czyli kilku podmiotów "podpiętych pod jedno konto". Nie mogły zatem funkcjonować obok siebie dwa podmioty i to było podstawą do zmiany Sygnity na APN Promise. Inaczej APN Promise nie mogłaby w 2019 zrealizować zamówienia. Stąd wspomniana zmiana odsprzedawcy. Podmiot ten realizował usługi w zakresie wynikającym z umowy zamówieniowej. Jednocześnie Umowa EA oraz zasady licencjonowania obowiązujące w Microsoft powodują, że nawet po wygaśnięciu umowy EA (niezależenie od umów zamówieniowych) możliwe jest korzystanie z usług Microsoft. W takim przypadku rozliczanie tych usług podlega w pewnym zakresie ich regulacjom - decydują również one o mechanizmach wystawiania faktur i płatnościach. W szczególności zgodnie z EA oraz ww. zasadami licencjonowania wystawianie faktur możliwe jest jedynie za pośrednictwem wskazanego w system Microsoft odsprzedawcy. W przypadku PP w dalszym ciągu jest nim APN Promise. O tym, czy nastąpi na tym polu zmiana przesądzi wynik prowadzonego przez PP postępowania na licencje, bo jak wiadomo Spółka podjęła wszelkie możliwe działania, aby uregulować również tę płaszczyznę. Do czasu jego rozstrzygnięcia podmiotem wskazanym w systemach Microsoft pozostaje jednak APN Promise i to on pośredniczy w przekazywaniu faktur wystawionych przez Microsoft - co jak już wspomniano wynika z EA i zasad licencjonowania, a nie decyzji Spółki.

Odnosząc się do zadania w zakresie realizacji postępowania na licencje należy stwierdzić, iż faktem jest, że PP obecnie w zakresie usług świadczonych ze strony firmy Microsoft korzysta z okresu przedłużonego świadczenia usług wynikającego z umowy EA, natomiast fakt ten wynika z kolei z poświęconego czasu na przeprowadzenie szczegółowej analizy dot. wykorzystania przez Spółkę oprogramowania firmy Microsoft. Owa analiza doprowadziła ostatecznie to tego, iż PP w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln PLN brutto oszczędności.