Oświadczenie

Oświadczenie

W nawiązaniu do artykułu red. Agnieszki Kublik i red. Iwony Szpali "Jak Poczta zleciła PWPW druk 30 mln kart" opublikowanego w Gazecie Wyborczej 5.10.2020r. Poczta Polska S.A. oświadcza, że:

1. Nie jest prawdą, jakoby Spółka zlecała Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych druk kart wyborczych. PWPW działała w tym zakresie na podstawie skierowanej do niej Decyzji Prezesa RM nr BPRM.4820.2.4.2020 z 16 kwietnia 2020 r. polecającej realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 polegających na wydrukowaniu odpowiedniej liczby elementów pakietów wyborczych. Zadaniem Poczty Polskiej, w ramach obsługi wyborów korespondencyjnych zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. było skompletowanie pakietów wyborczych. Korespondencja między Pocztą a PWPW dotyczyła jedynie technicznych aspektów tego przedsięwzięcia, tj.wskazania, gdzie należy dostarczyć wydrukowane elementy i sposobu ich przygotowania. 

2. Poczta Polska realizowała czynności niezbędne do przygotowania przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 2020 r., w oparciu o decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 roku, nr BPRM.4820.2.3.2020, wydaną na podstawie art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 2a, ust. 3 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, zawierającą polecenie, realizacji działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie w 2020 roku w trybie korespondencyjnym. Decyzja rodziła po stronie Poczty Polskiej S.A. powstanie obowiązku prawnego skutkującego wykonaniem polecenia opisanego w jej osnowie.

W celu realizacji polecenia zawartego w decyzji, w czasie wynikającym z treści postanowienia Marszałka Sejmu z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. oraz w związku z jego natychmiastową wykonalnością, Poczta Polska S.A. podjęła szereg niezbędnych działań zmierzających do należytego przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w trybie korespondencyjnym, w szczególności przygotowała m.in. struktury organizacyjne i niezbędną infrastrukturę, w tym także opracowała projekty procedur dla poszczególnych etapów planowanego procesu wyborczego.

Proces wdrażania przez Pocztę Polską S.A. decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r., tak jak inne sfery działania Spółki, był nadzorowany przez organy Spółki oraz przez właściciela – Skarb Państwa.