@@include('build/svg-sprite.svg')
100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego – nowy znaczek Poczty Polskiej
Filatelistyka

100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego – nowy znaczek Poczty Polskiej

Z okazji przypadającej w tym roku rocznicy stulecia reformy walutowej Władysława Grabskiego, 30 stycznia Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy. Reforma monetarna, wprowadzona przez Władysława Grabskiego (1874-1938), wybitnego ekonomistę, premiera rządu II RP oraz ministra skarbu jest niezwykle ważnym wydarzeniem w historii polskiej gospodarki.

Znaczek, autorstwa Jarosława Ochendzana, ukazuje portret fotograficzny Władysława Grabskiego oraz bilon o nominale 1 zł. Emisji towarzyszy koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC), na której umieszczono stylizowane zdjęcie budynku Banku Państwa na ulicy Bielańskiej w Warszawie z 1908 roku.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska stanęła przed wyzwaniem połączenia ziem o różnych systemach gospodarczych, prawnych i kulturowych. Zjednoczenie tych obszarów, nie tylko politycznie, lecz także ekonomicznie, stanowiło ogromne wyzwanie. W początkach niepodległości używano na ziemiach polskich przynajmniej czterech walut, co komplikowało sytuację gospodarczą. Rosyjskie ruble, niemieckie marki, austriackie korony oraz polskie marki miały różne kursy i siłę nabywczą. Dodatkowo Polska borykała się z nadmiernym deficytem budżetowym napędzającym inflację. W konsekwencji, w 1923 roku doszło do hiperinflacji, co spowodowało falę strajków i wzrost niepokojów społecznych.

W odpowiedzi na trudną sytuację, rząd powołany przez Władysława Grabskiego zdecydował się na reformy mające na celu naprawę skarbu i stabilizację waluty. Dzięki specjalnym pełnomocnictwom, funkcjonującym jako dekrety prezydenckie, wprowadzono szereg istotnych zmian. Zlikwidowano dotychczasową markę polską, zastępując ją nową walutą o nazwie złoty polski. Kurs złotego równał się kursowi franka szwajcarskiego. Wprowadzono nadzwyczajny podatek majątkowy, zastępując dotychczasowy podatek inflacyjny oraz "zwyczajne" podatki, takie jak dochodowy i przychodowy. Grabski zlikwidował następnie Polską Krajową Kasę Pożyczkową (założoną jeszcze w 1916 r.), a na jej miejsce utworzył Bank Polski, odpowiedzialny za emisję nowej waluty. Działania rządu Grabskiego w ciągu roku 1924 skutecznie zdławiły hiperinflację i uporządkowały gospodarkę Polski.

O znaczku:

100. rocznica reformy walutowej Władysława Grabskiego

autor projektu: Jarosław Ochendzan
liczba znaczków: 1
wartość: 3,90 zł
nakład: 128 000 szt.
technika druku: offset
format znaczka: 51 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 8 znaczków
data obiegu: 30 stycznia 2024 r.