e-Doręczenia: Szybko, wygodnie i bezpiecznie wysyłaj elektroniczną korespondencję z Pocztą Polską
Usługi cyfrowe

e-Doręczenia: Szybko, wygodnie i bezpiecznie wysyłaj elektroniczną korespondencję z Pocztą Polską

Rewolucja na rynku usług elektronicznych jest widoczna od dłuższego czasu. Cyklicznie wprowadzane są elektroniczne zamienniki usług tradycyjnych, które stopniowo zyskują na popularności. Niektóre z tych usług to tzw. Usługi zaufania, które są świadczone w oparciu o Rozporządzenie eIDAS i normy ETSI, dzięki czemu są innowacyjnym i bezpiecznym rozwiązaniem np. podpis elektroniczny. Do usług zaufania zalicza się również rejestrowane doręczenie elektroniczne świadczone przez Pocztę Polską.

Od lat e-Doręczenia świadczone są z powodzeniem przez takie kraje europejskie, jak np. Włochy, Belgia, Francja czy Czechy. Wybór narodowych poczt, pełniących funkcję Operatorów Wyznaczonych do świadczenia tej usługi, jest w pełni uzasadniony i niejednokrotnie podyktowany był oczekiwaniem społeczeństwa. Przemawia za tym doświadczenie Operatorów, pocztowa infrastruktura, bezpieczeństwo korespondencji i poufność. Sprawdzone rozwiązanie wielu krajów Unii Europejskiej zostało dostrzeżone w potencjale, który posiada Poczta Polska jako Operator Wyznaczony. Spółka realizuje swój główny cel strategiczny koncentrujący się na inwestycji w cyfryzację tradycyjnych usług.

e-Doręczenia Poczty Polskiej gwarantują poufność korespondencji oraz jej ochronę przed uszkodzeniem czy kradzieżą

Rozwój tej usługi prowadzi do stopniowego zaprzestania przesyłania papierowych listów poleconych między administracją a obywatelami/firmami. Dzięki e-Doręczeniom obywatele i firmy mogą wysyłać oraz odbierać elektroniczne dokumenty z dowolnego miejsca posiadającego dostęp do Internetu. Zamiast osobistych wizyt w urzędzie pocztowym, fizycznego odbierania i wysyłania listów poleconych oraz archiwizowania papierowej korespondencji, dziś w komfortowy sposób można dokonać tego w formie elektronicznej.

e-Doręczenia to dostęp do wszystkich spraw w jednym miejscu. Dzięki unikalnym adresom do doręczeń elektronicznych (ADE), nadawanym na wniosek przez Ministra właściwego ds. informatyzacji, mamy pewność, że korespondujemy z właściwym adresatem. Ponadto e-Doręczenia umożliwiają weryfikowanie statusów swojej korespondencji poprzez dowody wystawiane w czasie rzeczywistym, na każdym etapie procesu (takich jak data nadania i doręczenia potwierdzona kwalifikowanym znacznikiem czasu).

Poczta Polska wprowadziła usługę dodatkową do e-Doręczeń umożliwiającą komunikację pomiędzy osobami fizycznymi i firmami 

Q-Doręczenia to kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w która tak jak e-Doręczenia, jest usługą zaufania. Umożliwiają elektroniczną korespondencję tożsamą z listem poleconym, gwarantują dokładny czas nadania i odbioru dzięki kwalifikowanemu znacznikowi czasu oraz zapewniają weryfikację tożsamości odbiorcy poprzez uwierzytelnienie środkiem identyfikacji elektronicznej, czyli np. profilem zaufanym, e-dowodem czy przez aplikację mObywatel.

Poczta Polska, jako dostawca Kwalifikowanej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego Q-Doręczenia jest wpisana do rejestru dostawców usług zaufania (usługi kwalifikowane), otrzymała certyfikat dostawcy usług zaufania w zakresie świadczenia usługi zaufania kwalifikowanego rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Obowiązek wdrożenia usługi e-Doręczeń

29 maja br. Minister Cyfryzacji wydał komunikat, w którym wyznaczył 10 grudnia 2023 r. terminem wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz. U. poz. 1077).

Powyższy termin dotyczy obowiązku korzystania z usług publicznych takich podmiotów, jak:

 • organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • organy władzy publicznej inne niż ww., w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
 • adwokat wykonujący zawód,
 • radca prawny wykonujący zawód,
 • doradca podatkowy wykonujący zawód,
 • doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,
 • rzecznik patentowy wykonujący zawód,
 • notariusz wykonujący zawód,
 • radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe,
 • podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe.