Oświadczenie

Oświadczenie

Zarząd Spółki jest w stałym kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. Postulaty artykułowane przez stronę społeczną Pracodawca traktuje z należytą powagą, poddając je zawsze wnikliwej analizie pod kątem możliwości i ewentualnych skutków wdrożenia.  

We wtorek 12 października podpisano porozumienie z przedstawicielami NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej. Dzięki dialogowi i wzajemnemu zrozumieniu – z jednej strony zasadnych oczekiwań płacowych Pracowników, a z drugiej – sytuacji finansowej Spółki, po dwóch latach zamknięto spór zbiorowy. Na mocy tego porozumienia każdy Pocztowiec ujęty w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, od 1 stycznia 2022 r., otrzyma 250 zł brutto podwyżki, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat, a od 1 lipca 2022 r. – kwota ta wzrośnie do 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat. Należy podkreślić, że jest to pierwsze od wielu lat tak znaczące i masowe podniesienie płac w Spółce. Łączna kwota, jaką przeznaczy na wzrost wynagrodzeń dla swoich Pracowników Poczta Polska, największy pracodawca w kraju, jest nieporównywalnie wyższa, niż środki przeznaczone na ten sam cel w innych podmiotach funkcjonujących na rynku. Zarząd Spółki zadeklarował także możliwość wypłaty w 2021 r. nagrody w wysokości 500 zł brutto pod określonymi warunkami, związanymi z trudną sytuacją Firmy. Warto dodać, że w ubiegłym tygodniu każdemu Pracownikowi Spółki, ujętemu w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i zatrudnionemu przed 1 października 2020 r., Poczta Polska wypłaciła tzw. „trzynastkę”.  

Zaplanowane są także kolejne spotkania z organizacjami związkowymi w ramach trwających sporów zbiorowych. 

Przedstawiciele związków zawodowych cyklicznie otrzymują też informacje o bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Warto dodać, że w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej zasiadają wyłonieni w wyborach przedstawiciele Pracowników, którzy posiadają pełną wiedzę o trudnej kondycji Spółki. Tylko w okresie od maja do lipca 2021 roku odbyło się blisko 90 spotkań, z czego 9 na poziomie centralnym oraz 78 na poziomie regionalnym i lokalnym, w których stroną był Pracodawca. Obecnie w Spółce działa 90 zakładowych organizacji związkowych, z których dwie uznawane są za reprezentatywne: NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej oraz Związek Zawodowy Pracowników Poczty.