WZA Poczty Polskiej zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 28 czerwca br. zakończyło się posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Poczty Polskiej SA.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia były sprawozdania za rok 2012, przedłożone do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki, w tym. m. in. Sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej SA, Sprawozdanie Zarządu Poczty Polskiej SA z działalności Spółki, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Poczty Polskiej SA, Sprawozdanie Zarządu Poczty Polskiej SA z działalności Grupy Kapitałowej, Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Poczty Polskiej SA, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Poczty Polskiej SA.

Wszystkie przedłożone przez Zarząd Spółki dokumenty uzyskały pozytywne opinie i zostały zatwierdzone przez Akcjonariusza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również decyzję w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2012 i z lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki oraz udzieliło absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcję w organach Poczty Polskiej w roku 2012.

Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012, zgodnie z postanowieniami Statutu, zakończyła się kadencja pierwszego Zarządu Poczty Polskiej SA. 

W skład Zarządu Poczty Polskiej SA drugiej kadencji zostali powołani:

1)  Pan Jerzy Jóźkowiak - Prezes Zarządu,   

2)  Pan Ireneusz Piecuch - Wiceprezes Zarządu,

3)  Pan Piotr Michalski  - Członek Zarządu,  

4)  Pan Paweł Włoch - Członek Zarządu,  

5)  Pan Janusz Wojtas - Członek Zarządu,

6)  Pan Mariusz Zarzycki - Członek Zarządu.