Poczta Polska chce odkupić akcje Banku Pocztowego

Poczta Polska nie znajduje uzasadnienia do przyjęcia złożonej przez PKO BP propozycji. Jej  istotą jest utrata kontroli nad Bankiem Pocztowym, co oznacza zagrożenie dla realizacji Strategii Spółki, opartej w istotnej części na rozwoju usług finansowych. W odpowiedzi udzielonej PKO BP Poczta Polska poinformowała  o zamiarze odkupienia pakietu akcji należącego do PKO BP, co pozwoli na uporządkowanie struktury własnościowej Banku Pocztowego.

Strategia Poczty Polskiej do roku 2017 przyjęta przez Zarząd Poczty, zaakceptowana przez Radę Nadzorczą oraz popierana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zakłada między innymi rozwój usług finansowych w oparciu o własny bank. Strumień dochodów z usług finansowych jest niezbędnym elementem restrukturyzacji Poczty Polskiej.

W związku z brakiem porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Zarząd Poczty będzie dążył do uporządkowania struktury właścicielskiej Banku Pocztowego. Dlatego intencją Zarządu Poczty jest odkupienie pakietu akcji Banku Pocztowego od mniejszościowego akcjonariusza. Pozwoli to na  maksymalizację wartości Banku Pocztowego dla Grupy Poczty Polskiej i Skarbu Państwa, gdyż tylko taki scenariusz zapewnia osiągnięcie tego celu, co wynika z przeprowadzonych w ubiegłym roku analiz.

Bank Pocztowy stanowi strategiczne aktywo Poczty Polskiej, które odgrywa kluczową rolę w procesie realizacji strategii Grupy Poczty Polskiej na rynku usług finansowych, co potwierdzają analizy i projekcje finansowe przygotowane przez renomowanych doradców.

Poczta Polska podkreśla, że posiada wystarczające środki finansowe w ramach długoletnich planów inwestycyjnych na pełne zabezpieczenie dalszego, bezpiecznego i stabilnego rozwoju Banku Pocztowego oraz na inwestycje niezbędne w innych obszarach swojej działalności.

Zarząd Poczty Polskiej dostrzega szybko rosnącą rentowność Banku Pocztowego, przy zachowaniu wskaźników kapitałowych na bezpiecznych poziomach, wymaganych przez prawo bankowe oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Także stały nadzór sprawowany przez organy Banku Pocztowego gwarantuje profesjonalne i stabilne zarządzanie tym bankiem.

Dynamiczny rozwój Banku jest możliwy dzięki Poczcie Polskiej, jej strukturze i bazie klientów. Dopiero przyjęcie w 2011 roku spójnych strategii Poczty Polskiej i Banku Pocztowego, opartych o ścisłą współpracę, pozwoliło na szybszy rozwój Banku pod względem przyrostu wartości bilansowych, liczby Klientów oraz nowo otwieranych rachunków osobistych.

- Widzimy możliwości  współpracy z największym bankiem w Polsce. Najpierw jednak trzeba rozwiązać kwestie właścicielskie w Banku Pocztowym.  Obecna struktura Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej umożliwia właściwe wykorzystanie dostępnych zasobów, poprawę rentowności sieci a przede wszystkim zapewnia spójną wizję rozwoju, którą potwierdzają wyniki finansowe Banku Pocztowego – podkreśla Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. – Jednocześnie wyniki analiz wskazują, że Bank Pocztowy ma duży potencjał rozwoju, który może być jeszcze lepiej wykorzystany przy  zapewnieniu odpowiednich środków, w tym m.in. z dokapitalizowania – dodaje Jerzy Jóźkowiak.

Pozostanie Banku Pocztowego w strukturach Poczty Polskiej przyczynia się także do ubankowienia ludności w Polsce dzięki rozległej sieci pocztowej. Jest również bezpieczną alternatywą dla coraz dynamiczniej rozwijających się para banków.

Bank Pocztowy, to także większa konkurencja na lokalnych rynkach, gdzie często klienci mają bardzo ograniczony dostęp do bankowości. Bank Pocztowy adresuje swą ofertę do niezamożnych Polaków, do osób starszych dając im możliwość skorzystania z usług bankowych po atrakcyjnych cenach. Na tych rynkach Bank Pocztowy daje realną możliwość wyboru.

****

Poczta Polska to firma posiadająca ponad 450 letnią tradycję. Zatrudnia ponad 90 tys. osób. Posiada sieć liczącą ponad 8300 placówek. Poczta Polska konsekwentnie realizuje strategię rozwoju do 2017 roku. Spółka buduje konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo-finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa jakości usług i obsługi klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo – ubezpieczeniowych oraz logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach.