Nowa Poczt@: mobilna oferta, poprawa jakości i wypracowany zysk

 

  • Porównywalny wynik biznesowy Poczty Polskiej za 2012 rok skorygowany o inwestycje w rozwój i motywację pracowników o ponad połowę lepszy od rezultatu z 2011 roku.
  • Zwiększone inwestycje rozwojowe w pracowników Poczty Polskiej w 2012 roku o 86 mln zł.
  • Zwrot na kapitale własnym (ROE netto) Grupy Poczty Polskiej wyższy o 100% w odniesieniu do 2010 roku.
  • Poczta Polska obniża koszty – w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów  o ponad 170 mln zł.

 

Poczta Polska konsekwentnie realizuje przyjętą strategię rozwoju. Wynik brutto Grupy Kapitałowej w 2012 roku wyniósł 163 mln zł, natomiast w ujęciu porównywalnym, które uwzględnia wzrost składki rentowej ZUS o 2 p.p. zbliżył się do 230 mln zł, co oznacza wzrost o 7% względem 2011 roku. Wskaźnik ROE netto Grupy Kapitałowej osiągnął 8,8% i jest o blisko 100% wyższy od wyniku z 2010 roku. Równocześnie Poczta Polska obniża koszty – w odniesieniu do roku ubiegłego nastąpiła redukcja kosztów o ponad 170 mln zł. W 2012 roku łączne inwestycje rozwojowe oraz pracownicze w Poczcie Polskiej wyniosły ponad 150 mln zł.

Wdrażane w Poczcie Polskiej zmiany przyniosły istotną poprawę w 2012 roku najważniejszych parametrów finansowych w ujęciu porównywalnym, uwzględniającym dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu składki rentowej (65 mln zł) oraz inwestycji w kapitał ludzki (około 86 mln zł). Celem przyjętej do 2017 roku strategii Poczty Polskiej i Grupy Kapitałowej jest osiąganie stabilnych wyników finansowych przy jednoczesnym ponoszeniu niezbędnych nakładów inwestycyjnych, co w istotny sposób ma wpłynąć  na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach rynku. Poczta Polska posiada środki na sfinansowanie planu inwestycyjnego w latach 2013-2017 (w tym inwestycje kapitałowe) w wysokości 1,3 mld zł. Nakłady inwestycyjne będą finansowane do 85% ze środków własnych.

 - Przyjęta w 2011 roku strategia zmian Poczty Polskiej przynosi efekty. Spółka inwestując w pracowników oraz infrastrukturę ma jednocześnie stabilne wyniki, które w ujęciu porównywalnym są wyższe w 2012 roku o  ponad połowę. Spółka odzyskała konkurencyjność w relacjach z klientami, co potwierdzają kolejne zdobyte kontrakty. Dziś Poczta Polska wygrywa trzy na cztery przetargi na usługi pocztowe organizowane w sektorze komercyjnym. W 2012 roku firma pozyskała prawie 14 tys. nowych klientów biznesowych związanych umową –  powiedział Jerzy Jóźkowiak Prezes Zarządu Poczty Polskiej.

Strategia Poczty Polskiej zakłada utrzymanie pozycji lidera na rynku usług listowych pomimo ogólnoświatowej tendencji spadkowej i liberalizacji rynku. Niekorzystne tendencje Spółka z powodzeniem rekompensuje, dzięki elastycznej ofercie i ofensywie produktowej. Co istotne w zeszłym roku oprócz zmian i inwestycji w znaczący sposób Poczta poszerzyła ofertę w zakresie usług kurierskich i e-usług.  Firma położyła także nacisk na działania w ramach Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. 

- Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że Poczta Polska by osiągnąć sukces musi budować swoją przyszłość w oparciu o trzy podstawowe filary tj. paczki, logistykę oraz usługi bankowo-ubezpieczeniowe realizowane w oparciu o własny Bank. Ta strategia po prostu działa w praktyce – podkreślił Jerzy Jóźkowiak.

Spółka realizuje jednocześnie jeden z największych w Europie projektów szkoleniowych dla pracowników. Cel? Wyższa sprzedaż, a przede wszystkim lepsza obsługa Klientów.

W ramach dalszych zmian tylko w I kwartale 2013 roku spółka przeznaczyła 75 mln zł na kluczowe inwestycje rozwojowe tj. sieć sprzedaży, informatyzacja i flota samochodowa. Według najnowszych danych UKE Poczta Polska systematycznie poprawia jakość i terminowość  świadczonych usług.  

Poczta Polska jest dziś jednym z największych pracodawców w kraju, spółką która skutecznie restrukturyzuje się na uwolnionym rynku. Firma systematycznie obniża koszty, w tym koszty pracy, unikając jednocześnie od dwóch lat zwolnień grupowych. Zmiany w poziomie zatrudnienia dokonywane są w oparciu o programy dobrowolnych odejść, których celem jest obniżenie społecznych skutków koniecznych zmian.

 

***

Notki biograficzne członków Zarządu Poczty Polskiej II Kadencji

Jerzy Jóźkowiak – jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS) w Warszawie – specjalizacja Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego. Od 2002 do 2008 roku pracował w BRE Banku SA. m.in. jako Dyrektor ds. Finansów Ryzyka i Operacji w Pionie Bankowości detalicznej (MultiBank i mBank). W latach 2003 – 2008: członek Zarządu BRE i Dyrektor finansowy (CFO). Odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie systemu informacji zarządczej, sprzedażowej, finansowej i o kliencie.

Wcześniej pracował jako Dyrektor wykonawczy pionu zarządzania ryzykiem Banku Pekao SA. Nadzorował liczne projekty dotyczące np. wykorzystania międzynarodowych standardów rachunkowości do prezentacji ryzyka finansowego, czy zasad kształtowania wyniku Banku z zarządzeniami polityki wyceny aktywów.

Karierę rozpoczynał w 1993 roku w Powszechnym Banku Gospodarczym SA. Kierował m.in. spółką PBG – Fundusz Inwestycyjny. Był także wiceprezesem Zarządu PBG SA, Grupa Pekao SA.

W latach 1984 – 1990: pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Gospodarczego SGH.        
Od stycznia do grudnia 2010 roku prezes MNI SA, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Od marca 2011 roku Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA.              
 

Ireneusz Piecuch – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1991 roku ukończył aplikację sędziowską. Rok później, po ukończeniu aplikacji radcowskiej, został  wpisany na listę radców prawnych. Od  1995  roku,  przez 11 lat związany z IBM Polska Spółka z o.o.,  gdzie  w  latach  2001  –  2006  pracował  jako  Dyrektor operacyjny odpowiedzialny  m.in.  za  wprowadzenie nowego modelu zarządzania sprzedażą oraz działalność działu marketingu.

Od  2006 do 2009 roku związany z Telekomunikacją Polską SA, gdzie sprawował funkcję  członka  Zarządu ds. Strategii i rozwoju biznesu, odpowiedzialnego m.in.  za zbudowanie Departamentu Strategii i przygotowanie nowej strategii Grupy  TP.  Wcześniej  był Sekretarzem Grupy TP i Dyrektorem Pionu Prawnego Grupy TP. Od 2009 roku prowadzi własną kancelarię prawną. Od 2010 roku jest Partnerem w kancelarii CMS Cameron McKenna.


Mariusz Zarzycki – ukończył w 1991 r. studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent University of Stockholm (specjalizacja: Bankowość i Finanse). Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Przemysłowym SA w Łodzi. W latach 1993 – 1998 pracował w Powszechnym Banku Gospodarczym SA – Grupa Pekao SA. Brał udział w procesie konsolidacji Grupy Pekao SA, w Zespole Problemowym ds. Informatyki Grupy Pekao SA. W latach 1998 – 2008 pracował w BRE Banku SA m.in. jako Wicedyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektor Departamentu Informatyki Bankowości Detalicznej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Technologii Informatycznych oraz Dyrektor Banku ds. Informatyki.

Był również Dyrektorem ds. Informatyki i finansów w projekcie budowy nowego banku detalicznego oraz Dyrektorem projektu wdrożenia nowego podstawowego systemu dla pionów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej BRE Banku.

W latach 2008 – 2010: Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP SA odpowiedzialny za obszar informatyki i usług, a także członek Rad Nadzorczych Inteligo Financial Services oraz Wilanów Investment.  
Od lutego 2011 roku pracuje w Zarządzie Poczty Polskiej SA, nadzorując obszar infrastruktury, operacji oraz IT.


Janusz Wojtas – ukończył Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu menedżerskiego – IESE Business School, University of Navarra. Początek kariery to praca w BIG Banku SA, potem Powszechnym Banku Gospodarczym SA, a następnie PBG SA – Grupa Pekao SA, z którą zakończył współpracę w 1998 roku jako Dyrektor w Departamencie Bankowości Przedsiębiorstw.

Od 1999 roku do 2005 roku zatrudniony w PKO BP – kolejno na stanowiskach zastępcy Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej, a następnie Dyrektora Departamentów: Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Klienta Strategicznego, Klienta Korporacyjnego i Dyrektora zarządzającego w obszarze klienta korporacyjnego. Był członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku i członkiem Komitetu Kredytowego Banku.           
Był także przewodniczącym Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego SA. W latach 2005 – 2008 członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej w BRE Banku SA. Odpowiadał za nadzór nad obszarem bankowości korporacyjnej banku (MSP, duże firmy, korporacje międzynarodowe). Wiceprzewodniczący Komitetu Kredytowego Zarządu Banku, przewodniczący Rady Nadzorczej BRE Leasing SP z o.o. oraz członek International Corporate Banking Board w ramach Grupy Commerzbanku.

Po 2009 roku uruchomił własną działalność gospodarczą – doradztwo w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz procesów restrukturyzacyjnych.       
Od czerwca 2011 roku, członek Zarządu Poczty Polskiej SA, odpowiedzialny za marketing, politykę produktową oraz obszar sprzedaży usług pocztowych i finansowych.               

Piotr Michalski – absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim – kierunek Finanse i Bankowość. Studiował także na Uniwersytecie w Nijmegen. Wykładowca w obszarze finansów na UŁ i studiach podyplomowych SGH.

Karierę rozpoczynał m.in. w Warszawskiej Grupie Konsultingowej, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery, do poziomu współwłaściciela. W ramach prac na rzecz WGK uczestniczył z sukcesem w kilkudziesięciu projektach z zakresu: analizy finansowej, przygotowania biznesplanów, wycen, fuzji i przejęć, strategii, restrukturyzacji i prywatyzacji polskich przedsiębiorstw.

W latach 2001 – 2002 Dyrektor Działu Ryzyka w Kredyt Lease SA, gdzie nadzorował obszar ryzyka kredytowego oraz efektywne przejęcie przez Spółkę pierwszych portfeli leasingowych w Polsce. Od 2002 do 2006 roku pracował w Banku Pocztowym, jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Nadzorował obszar ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyk rynkowych.               
W latach 2006 – 2010 odpowiadał za controlling i informację zarządczą w BRE Banku, jako Dyrektor Departamentu. Aktywnie uczestniczył we wdrożeniu nowego systemu planowania i monitorowania wyników, systemu zarządzania kapitałem, systemu EIS oraz rozbudowie systemu MIS. Natomiast od 2010 roku pracował w Bankowym Funduszu Leasingowym jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem         .
Od lipca 2011 roku członek Zarządu Poczty Polskiej SA odpowiedzialny za rachunkowość i finanse  

Paweł Włoch – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.

W Poczcie Polskiej zatrudniony od 1992 roku, gdzie w Urzędzie Pocztowym Zakopane 1 sukcesywnie zajmował stanowisko listonosza, ekspedienta, asystenta, kierownika sekcji obsługi klienta. Od stycznia 2006 pełnił funkcję naczelnika tego urzędu.

W 2009 roku wybrany przez pracowników Spółki na członka Zarządu Poczty Polskiej. Swoje doświadczenie zdobyte w ciągu 20 lat pracy w firmie pozytywnie wykorzystuje na rzecz funkcjonowania organizacji.

***

Poczta Polska to firma z całkowicie polskim kapitałem. Posiada sieć liczącą ponad 8300 placówek. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju do 2017 roku. Poczta Polska buduje konkurencyjną i rentowną Grupę Kapitałową pocztowo-finansowo-logistyczną oraz chce osiągnąć trwałą rentowność. Celem jest także poprawa, jakości usług i obsługi klientów poprzez proponowanie im m.in. nowoczesnych produktów bankowo – ubezpieczeniowych oraz logistycznych w otwartych i przyjaznych placówkach.