Poczta Polska podpisała uzgodnienie z Wojskiem Polskim o doręczaniu dokumentów powołania w trybie szczególnym

Realizując ustawowe zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 24 czerwca Poczta Polska podpisała uzgodnienie z Wojskiem Polskim. Dotyczy ono organizacji i zasad funkcjonowania systemu doręczania dokumentów powołania w trybie szczególnym.

Uzgodnienie podpisali dyrektor Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Centrali Poczty Polskiej S.A. Andrzej Szymczyk oraz, ze strony Sztabu Generalnego WP, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 płk Bogdan Sowa.

Poczta Polska S.A. jest zobowiązana do doręczania dokumentów powołania w trybie szczególnym – kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, okresowej służby wojskowej, pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej, pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także wezwań do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wezwań w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

– Szczegółowe zasady i organizację systemu doręczania dokumentów powołania określają porozumienia, których treść została dzisiaj uzgodniona. W ramach ciągłego doskonalenia, zostały przyjęte zaktualizowane i zoptymalizowane zasady realizacji procesu doręczania dokumentów powołania, które w jednolity sposób obowiązywały w Spółce od 2012 roku. W nowych regulacjach wykorzystano doświadczenia zdobyte w realizowanych ćwiczeniach i treningach, a także uwzględniono aktualne wyzwania i współczesne środowisko bezpieczeństwa – podkreślił Andrzej Szymczyk, dyrektor Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem.

Poczta Polska stanowi ważny element infrastruktury krytycznej kraju, zapewniając masową komunikację listową z obywatelami w zakresie potrzeb wojska czy obrony cywilnej. Rola Spółki w systemie bezpieczeństwa państwa jest także definiowana przez pryzmat jej zasobów ludzkich, rozwiniętej ogólnopolskiej sieci placówek czy największej w Polsce struktury ochronnej o nazwie Poczta Polska Ochrona. Ponadto Poczta Polska może spełnić ważną funkcję w przypadku zakłócenia lub załamania kluczowych systemów infrastruktury krytycznej, a niezbędnych do zapewnienia bytu ludności, takich jak zaopatrzenie w żywność, w wodę, czy świadczenie usług transportowych.

– Obrona kraju to nie tylko obowiązek Wojska Polskiego. Wszyscy muszą się zaangażować w ten obowiązek. Dlatego też Poczta Polska S.A. realizuje zadanie zapisane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie powołania obywateli do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny a także do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa – zaznaczył płk Bogdan Sowa, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1.

Współpraca Spółki z instytucjami działającymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa jest stale rozwijana. Dowodzą tego m.in. podpisane na przestrzeni ostatniego roku porozumienia o współpracy Poczty Polskiej z Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni czy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie obrony cyberprzestrzeni.