@@include('build/svg-sprite.svg')

Oświadczenie

 

W związku z informacjami  podawanymi przez Fundację Panoptykon nt. złożenia pozwu przeciwko Poczcie Polskiej S.A. przez Pana Wojciecha Klickiego, w sprawie jakoby nielegalnego przetwarzania danych z rejestru PESEL przez Spółkę, Poczta oświadcza, że nie zna treści omawianego pozwu. Poczta Polska S.A. jako wyznaczony operator pocztowy jest zobowiązana do realizacji zadań, jakie wynikają z ustaw i obowiązującego prawa. Poczta Polska S.A. wielokrotnie i transparentnie informowała o celu i zasadach przetwarzania niniejszych danych, w ramach działań na rzecz przygotowania do obsługi wyborów korespondencyjnych.

1. Dane przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji były potrzebne do przygotowania procesu logistycznego (ekspedycyjno-rozdzielczego) na potrzeby wywiązania się przez naszą Spółkę z zobowiązania nałożonego na Pocztę Polską S.A. przez Prezesa Rady Ministrów w drodze decyzji z dnia 16 kwietnia 2020 roku (BPRM.4820.2.3.2020). Podstawą prawną pozyskania danych jest  w tym przypadku art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) oraz ww. decyzja Prezesa Rady Ministrów.  Decyzja Prezesa Rady Ministrów nakładała na nas obowiązek podjęcia czynności niezbędnych do – co warto podkreślić – wyłącznie przygotowania udziału naszej Spółki w organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Zgodnie z przywołanym powyżej przepisem tzw. „Tarczy antykryzysowej” „operator wyznaczony (…) po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej, otrzymuje dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej (…) w celu wykonania innych obowiązków nałożonych przez organy administracji rządowej.”

2. Bazy wyborców pozyskane na podstawie ww. przepisów zostały przez Pocztę Polską trwale usunięte.

3. Poczta Polska codziennie przetwarza dane osobowe podczas wykonywania usług, takich jak np. doręczanie korespondencji, doręczanie emerytur i rent, ma doświadczenie we właściwym zabezpieczaniu takich danych zgodnie z najwyższymi standardami. W naszej praktyce, najwyższe standardy ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnicy korespondencji stanowią punkt wyjścia dla wszystkich podejmowanych przez nas czynności.