Silna Poczta Polska dla państwa, klientów i pracowników: nowa strategia rozwoju do 2021 roku

Poczta Polska ogłosiła nową strategię rozwoju Grupy na lata 2017-2021. Spółka stawia na: współpracę z państwem w tworzeniu cyfrowej administracji i zapewnieniu dostępu do usług państwa dla obywateli, obsługę rynku e-commerce oraz koordynację logistyki dla handlu międzynarodowego, zwłaszcza w relacji między Azją a Unią Europejską. Spółka skoncentruje się na pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów, otwieraniu kolejnych placówek i zwiększaniu zatrudnienia zamiast tylko cięcia kosztów.

Poczta chce być największym w Polsce integratorem usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich oraz logistycznych, docierającym do każdego Polaka, dzięki sieci placówek, doręczycieli i platformie cyfrowej. Żeby osiągnąć ten cel, spółka w pięcioletniej perspektywie skoncentruje się na trzech głównych obszarach działalności: usługach cyfrowych i administracyjnych, przesyłkach kuriersko-paczkowych i obsłudze rynku e-commerce oraz usługach międzynarodowych i ekspansji zagranicznej. Strategia będzie realizowana zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, aby funkcjonowanie firmy służyło zaspokojeniu potrzeb zarówno państwa, klientów, jak i pracowników. Odrzucone zostały plany upublicznienia spółki, obecne w poprzedniej strategii, co oznacza, że firma pozostanie w 100% Spółką Skarbu Państwa.

̶  Strategia, którą dzisiaj prezentujemy, jest wynikiem diagnozy otoczenia biznesowego i sytuacji wewnętrznej. Silna Poczta jest w interesie państwa i wszystkich obywateli. W innych krajach Europy nowoczesne usługi logistyczno-pocztowe stają się dziś tak samo ważne, jak choćby sektor paliwowy. Mądre państwo chce mieć własną pocztę, która zapewnia rzetelną obsługę korespondencji, dostarcza usługi cyfrowe, a w czasie potencjalnego ataku cybernetycznego może okazać się jedyną działającą strukturą  ̶  mówi Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Nowe szanse rynkowe

Zarząd ocenił, że wdrażanie dotychczasowej strategii spółki nie przyniosło pożądanych efektów, m.in. w obszarze satysfakcji klienta i dochodu Grupy Poczty Polskiej. Wśród głównych obszarów wymagających poprawy zdiagnozowano: efektywność́ zarządzania przedsiębiorstwem, inwestycje w rozwiązania technologiczne oraz strukturę organizacyjną i system wynagradzania pracowników. W ostatnim roku zaszło wiele zmian w otoczeniu zewnętrznym spółki, m.in. wycofanie się̨ głównego konkurenta z rynku, realne zainteresowanie ze strony administracji udziałem Poczty w świadczeniu usług publicznych, zwiększenie konkurencji między firmami na rynku pracy, wzrost tempa rozwoju e-commerce w obrocie międzynarodowym.

̶  Przed Pocztą otwierają się nowe perspektywy. Przestaje być ciężarem, a staje się partnerem dla państwa w świadczeniu cyfrowych usług publicznych. Pojawiają się też możliwości związane z obsługą handlu zagranicznego, m.in. Jedwabny Szlak. Rok 2017 będzie rokiem przełomowym, w którym zmienimy kurs, w jakim zmierza Poczta, i wejdziemy na ścieżkę wzrostu przychodów. Wypracowanym zyskiem chcemy dzielić się z pracownikami. Drugim obszarem, na który przeznaczymy zarobione pieniądze, będą inwestycje w nowe technologie – mówi Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej.

Nowa strategia zakłada podwojenie przychodów z obszaru KEP (kuriersko-paczkowego), pięciokrotny wzrost przychodów z obszaru usług logistycznych oraz dwa i pół razy większe wpływy z usług międzynarodowych. Poczta, mimo nieuchronnie zmniejszającej się ilości tradycyjnej korespondencji urzędowej, chce tę lukę wypełnić dostępem dla obywateli do szeregu innych usług administracji oraz aktywnym udziałem w obsłudze programów rządowych (np. Programu Rodzina 500+). W efekcie realizacji strategii zmieni się̨ struktura przychodów Poczty Polskiej. Dotychczas dominujące w strukturze przychody z obsługi korespondencji (62% w 2015 r.) do 2021 r. ustąpią pierwszeństwa przychodom z obszaru paczkowo-logistycznego i e-commerce (blisko 40% udziału w strukturze przychodów w 2021 roku). Według prognoz całkowite przychody Poczty mają wzrosnąć o 25% z poziomu 5,5 mld zł w 2015 r. do blisko 7 mld zł w 2021 r.

Cyfrowe ramię państwa

Poczta ma być partnerem państwa w obszarze cyfryzacji usług administracyjnych. Planowana jest integracja publicznych systemów informatycznych z pocztową platformą Envelo, dzięki czemu załatwianie spraw urzędowych przez obywateli będzie szybsze, a obieg dokumentów w instytucjach państwowych sprawniejszy. Spółka chce brać czynny udział w misji modernizacji kraju i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu Polaków. Unikatowy dostęp Poczty do wszystkich gospodarstw domowych oraz firm, rozwinięta infrastruktura i zaufanie społeczne sprawią, że usługi publiczne będą jeszcze bliżej obywatela.

Poczta równocześnie jest gotowa do pełnej obsługi pocztowej i logistycznej administracji publicznej i Spółek Skarbu Państwa, a także wsparcia strategicznych programów publicznych, takich jak Rodzina 500+, Narodowy Program Mieszkaniowy czy pobór abonamentu RTV. Spółka będzie też kontynuować świadczenie publicznych usług pocztowych w ramach funkcji operatora wyznaczonego, co oznacza doręczanie korespondencji pięć dni w tygodniu oraz utrzymanie wymaganej terminowości usług, gęstości sieci placówek i godzin ich otwarcia. Innym ważnym obszarem misji publicznej Poczty pozostaną działania na rzecz obronności państwa i reagowania
w sytuacjach kryzysowych.

Szybka obsługa e-commerce, logistyka międzynarodowa

Szybko rozwijający się sektor e-commerce powoduje wzrost znaczenia rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych. Kompleksowe usługi w tym zakresie mają być kluczem do sukcesu Poczty. Firma chce oferować klientom pełną obsługę w obszarze transportu i doręczenia, ubezpieczeń i bankowości, pakowania, obsługi zwrotów i marketingu. Domeną Poczty Polskiej pozostanie logistyka pocztowa. Jednak dotychczasowe doświadczenia i potencjał logistyczny Poczty Polskiej przy strategicznej współpracy z kluczowymi Spółkami Skarbu Państwa z obszaru infrastruktury pozwalają̨, by Poczta Polska stała się̨ największym polskim operatorem logistycznym, z ofertą pełnego łańcucha dostaw, obejmującego m.in. transport drobnicowy, kolejowy, lotniczy i oceaniczny.

Trzecim z obranych przez Pocztę kierunków rozwoju jest ekspansja zagraniczna. Polska ma szansę stać́ się̨ hubem logistycznym dla e-commerce na nowym Jedwabnym Szlaku. Wykorzystując intensywny wzrost handlu internetowego, konkurencyjność produktów z Chin i innych krajów regionu oraz geopolityczne usytuowanie Polski, Poczta chce koordynować wymianę handlową między Azją a Unią Europejską. Spółka rozważa m.in. zaangażowanie się w budowę centrum logistycznego, jeśli rząd zdecydowałby o realizacji takiej inwestycji.